GDZIE i KIEDY
GDZIE SIĘ SPOTYKAMY?:

ul. Zamoyskiego 56, Kraków (Podgórze)

KIEDY SIĘ SPOTYKAMY?:

każdy wtorek, g.18.30

DODATKOWE INFO:
TUTAJ
Słowo Boże na dziś
Nasz FACEBOOK
CHCESZ NAS WSPOMÓC?
Możesz to uczynić wpłacając dowolną kwotę na konto:
Stowarzyszenie Szkoła Ewangelizacji Sursum Corda
ul. Zamojskiego 56, 30-523 Kraków
nr konta:
89 1140 2004 0000 3202 7819 8349
Tytułem: Darowizna na cele statutowe stowarzyszenia

INFORMACJE O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem o charakterze organizacji katolickiej, działającym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej ”Statutem”.

Cele STOWARZYSZENIA

1. Tworzenie i realizacja programów mających na celu ewangelizację dzieci, młodzieży, rodzin, osób wykluczonych zawodowo i społecznie;
2. Promowanie katolickiej nauki społecznej oraz inicjowanie różnorodnych form nowej ewangelizacji;
3. Aktywizacja i budowanie wspólnot o charakterze społeczno-religijnym;
4. Służba na rzecz chorych i osób ze środowisk wieloproblemowych;
5. Organizacja placówek upowszechniających naukę, szkolnictwo zawodowe, edukację, oświatę i wychowanie do samodzielnego życia;
6. Tworzenie edukatoriów dla rodzin, małżeństw, osób samotnych;
7. Działalność na rzecz wspierania rozwoju osób z dysfunkcjami społecznymi oraz współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, patologiami i uzależnieniami;
8. Promocja i inicjowanie działań wchodzących w zakres ekonomii wartości;
9. Działalność charytatywna;
10. Działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
11. Promocja i organizacja wolontariatu.

Stowarzyszenie REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

a) Prowadzenie kursów ewangelizacyjno-formacyjnych, zakładanie i prowadzenie szkół ewangelizacji;
b) Zakładanie i prowadzenie placówek formacyjnych, domów rekolekcyjnych, katolickich ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych;
c) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
d) Prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego i terapii uzależnień cywilizacyjnych;
e) Prowadzenie placówek szkolnych, edukacyjnych, warsztatowych i wychowawczych;
f) Realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
g) Prowadzenie szkoleń i warsztatów realizujących cele statutowe Stowarzyszenia przez inne osoby i podmioty;
h) Prowadzenie i promocja różnorodnych form wolontariatu; organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy z kraju i zagranicy;
i) Organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, warsztatów, gal, konkursów i koncertów i innych inicjatyw;
j) Organizowanie i prowadzenie wyjazdów ewangelizacyjno-misyjnych, w tym zagranicznych;
k) Przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną, realizujących cele statutowe Stowarzyszenia;
l) Organizację kwest pieniężnych, zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów;
m) Ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień i medali za działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia oraz zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Stowarzyszenie;
n) Sprzedaż detaliczną prowadzoną przez Internet;
o) Tworzenie produktów z zakresu ICT (gry komputerowe, oprogramowanie, aplikacje mobilne itp.);
p) Własną działalność wydawniczą, poligraficzną i fonograficzną;
q) Realizację usług graficznych i edytorskich;
r) Realizacja usług fotograficznych i filmowych;
s) Prowadzenie działalności związanej z tłumaczeniami;
t) Własną działalność medialną;
u) Własną działalność reklamową, prowadzenie kampanii promocyjnych i reklamowych ATL i BTL;
v) Współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia w Polsce i za granicą.

Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.

Stworzenie stowarzyszenia umożliwia nam szerszą działalność oraz pozwala funkcjonować jako jednostka prawna, co jest nieodzownie z tym związane. Członkostwo w stowarzyszeniu daje możliwość konkretniejszego wpływu na rzeczywistość tworzoną w obrębie wspólnoty, ale i wykraczającą poza nią. Dlatego serdecznie zapraszamy do współtworzenia tego pięknego dzieła! Twoje ręce są potrzebne do czynienia dobra i głoszenia Chrystusa na różne sposoby!

Deklaracja CZŁONKOWSKA

Pobierz wniosek

DAROWIZNA

Jeśli czujesz, że chcesz wesprzeć to dzieło finansowo, zapraszamy do przesłania darowizny na cele statutowe stowarzyszenia. Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Szkoła Ewangelizacji Sursum Corda

ul. Zamoyskiego 56; 30-523 Kraków

Nr konta: 89114020040000320278198349

Tytuł: „Darowizna na cele statutowe stowarzyszenia”

KONTAKT

Tel.: 500335403

Mail: sursumcorda@sne.diecezja.pl

Prosimy o kontaktowanie się w sprawach związanych z funkcjonowaniem stowarzyszenia i wspólnoty w poniedziałki i czwartki w godzinach 9.00-14.00.

 

PROSIMY O MODLITWĘ ZA CAŁE DZIEŁO STOWARZYSZENIA!!!

W górę serca!